Rietrietjes met logo

Gratis proefpakket van rietjes zonder plastic

Straw by Straw biedt natuurlijke rieten rietjes en rietjes van stro aan. Al onze rietjes bevatten geen plastic. Als je deze rietjes nog niet kent, wil je ze misschien proberen.

Dit proefpakket is perfect voor jou als je horecaprofessional bent en je wilt:

🌱 indruk maken op uw klanten met kwaliteit

🌱 dat jouw horeca locatie kwaliteit uitstraalt

🌱 milieuvriendelijke rietjes die niet drassig worden

🌱 rietjes die SUP proof zijn en toegestaan in de EU

🌱 duurzame rietjes zonder plastic

🌱 rietjes van riet en rietjes van stro voor de scherpste prijzen

🌱 niet veranderen van leverancier.

Kies je voor Straw by Straw, dan hoef je niet te wisselen van leverancier want onze producten zijn verkrijgbaar bij de groothandels HANOS, Bidfood, Sligro en Biofutura!

Bestel nu

Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Straw by Straw en alle overeenkomsten die zij sluit met andere partijen ("Klanten")sluit, tenzij Straw by Straw gaat uitdrukkelijk akkoord met het tegendeel.

2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven algemene voorwaarden van Klanten. Wanneer de inhoud van een overeenkomst of offerte afwijkt van de inhoud van deze algemene voorwaarden, dan heeft de inhoud van de overeenkomst of aanbieding voorrang.

3. Straw by Straw mag elke aanbieding intrekken of wijzigen, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk aangeeft dat deze bindend is.

4. Opdrachten van Klanten zijn uitsluitend bindend voor Straw by Straw indien zij deze uitdrukkelijk aanvaardt.

5. Prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.

6. Betalingen aan Straw by Straw moeten worden betaald in euro (EUR) binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119(a) Burgerlijk Wetboek wordt automatisch aan late betalingen toegevoegd.

7. Straw by Straw kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen.

8. Als Straw by Straw een goed heeft geleverd of dienst heeft verricht, kan de betaling daarvan niet worden opgeschort.

9. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen- en tijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Als de levering onmogelijk of vertraagd is door een omstandigheid die kan worden toegerekend aan Klanten, kan Straw by Straw al de gemaakte extra kosten in rekening brengen.

11. Straw by Straw is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of straffende schade of verlies van winst of omzet. In elk geval is de totale aansprakelijkheid van Straw by Straw beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder haar verzekering of de hoogte van de factuur, als dat bedrag lager is.

12. Artikel 11 is niet van toepassing op schade die Klanten lijden als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Straw by Straw.

13. Na levering moet de geleden schade gemeld worden binnen acht dagen nadat de schade aan de benadeelde partij bekend werd. Alle vorderingen verjaren zes maanden na schadeveroorzakende gebeurtenis.

14. Klanten vrijwaren Straw by Straw tegen alle vorderingen van derden die voortvloeien uit omstandigheden die aan Klanten kunnen worden toegerekend, waaronder het niet voldoen door Klanten aan de door Straw by Straw gegeven specificaties en instructies en het verkeerde gebruik van de producten.

15. De producten mogen door Klanten uitsluitend worden gebruikt, verkocht of gedistribueerd onder het merk, het logo, de handelsnaam en specificaties waaronder zij zijn geleverd, tenzij Straw by Straw schriftelijk anders overeenkomt.

16. Straw by Straw draagt geen intellectuele eigendomsrechten over aan Klanten. Geen van de producten van Straw by Straw mogen geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of nagemaakt. De kwaliteit, etikettering en opdrukken mogen niet worden veranderd.

17. Alle informatie, afkomstig van Straw by Straw, die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, mag niet worden gedeeld, toegang tot worden verleend of op welke wijze dan ook geopenbaard.

18. In geval van omstandigheden als bedoeld in artikel 6:75 BW (overmacht) wordt de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt, zonder dat één der partijen tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden is.

19. Klanten mogen de overeenkomst uitsluitend opschorten of ontbinden in het geval van een materiële tekortkoming.

20. Klanten mogen hun rechten en verplichtingen, of de nakoming van verplichtingen, niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Straw by Straw.

21. De ongeldigheid van bepalingen of deelbepalingen van een offerte, overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

22. De rechtsbetrekking tussen Straw by Straw en Klanten wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

23. Alle geschillen tussen Afnemer Straw by Strawen Afnemer die voortvloeien uit of verband houden met enige offerte, enige overeenkomst of deze voorwaarden zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

 24. Sprinque is de technologie partner die ons in staat stelt u toegang te bieden tot de betaaloptie Pay by Invoice. Indien u bent goedgekeurd voor Pay by Invoice, zal deze betaaloptie voor u beschikbaar zijn in de checkout. Indien u kiest voor de betaaloptie Pay by Invoice gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden:
1. Sprinque is als enige verantwoordelijk voor het leveren van de dienst Betalen op Factuur aan Straw by Straw. Alle productverplichtingen, ondersteuning voor de goederen en diensten, enz. blijven bij Straw by Straw en Sprinque is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in het product of de levering van de diensten.
2. Als u ervoor kiest om de betalingsoptie Betalen op factuur te gebruiken, Straw by Straw zal de vordering verkopen en de schuld van die transactie overdragen aan Sprinque. U gaat hierbij akkoord met deze verkoop en overdracht. Na de verkoop en overdracht van uw vordering, is uw betalingsverplichting jegens Sprinque, die u via gratis berichten en herinneringen zal opvolgen volgens ons afgesproken herinneringsinterval om de betaling op tijd te laten plaatsvinden. Sprinque is gerechtigd de vordering te incasseren. Indien u in gebreke bent met de betalingsverplichting jegens Sprinque, mag Sprinque derden inschakelen voor het incasseren van de vordering.
3. Let op: op de eindfactuur en herinneringen die u ontvangt, staat Sprinque vermeld als de ontvanger van de betaling voor uw transactie met Straw by Straw

 

GRATIS MINI-BOX 

ALGEMENE VOORWAARDEN;

- De gratis mini-box met elk 100 rietjes is beschikbaar zolang de voorraad strekt.

- Per bestelling is maximaal 1 gratis minibox beschikbaar.

- Verzendkosten zijn voor de koper en niet gratis.

- Deze actie is geldig voor bedrijven. 

 

KLACHTEN

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jouwwebwinkel.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.